Schipper

Privacy verklaring

 

Als advocaat familierecht verzamel ik persoonsgegevens. Persoonsgegevens van u en waarschijnlijk ook van uw kinderen en uw (aanstaande) ex-partner. Ik doe dat uitsluitend om de opdrachten van mijn cliënten te kunnen uitvoeren. Welke gegevens ik precies verzamel, hangt van de opdracht af.

Bij een echtscheiding is de kans groot dat ik de volgende gegevens verzamel:
– NAW-gegevens;
– Geboortedatum en –plaats;
– Geslacht;
– BSN;
– Contactgegevens (telefoonnummers, mailadressen);
– Informatie over de erkenning van en het gezag over uw kinderen;
– Gedetailleerde samenstelling van vermogen, incl. bankgegevens;
– Gedetailleerde gegevens met betrekking tot inkomen;
– Uw leefomstandigheden;
– Huwelijkse staat, huwelijksvoorwaarden, partnerschapsvoorwaarden, testamenten;

Het is goed mogelijk dat ik daarnaast nog andere gegevens verzamel. Zo kan het in een alimentatiezaak zelfs belangrijk zijn hoe vaak u vroeger naar de kapper ging. Maar ook of uw ex nu wel of niet is gaan samenwonen. Kortom, het gaat heel ver. Eigenlijk is het enige, dat ik nog nooit heb opgevraagd, een pincode.

Ik verzamel alleen gegevens om de opdracht van mijn cliënt uit te voeren.
Mijn website plaatst alleen functionele cookies, ik verwerk geen persoonsgegevens via mijn website. Ik verstuur ook geen nieuwsbrieven en dergelijke.

De gegevens verwerk ik in Basenet, een kantoorautomatiseringsapplicatie. Daarnaast verwerk ik gegevens in Split-online, een applicatie waarin ik alimentatieberekeningen en vermogensopstellingen maak. Verder deel ik de factuurgegevens met Amace, mijn accountant. Met deze leveranciers heb ik verwerkersovereenkomsten gesloten, waarin is neergelegd dat zij zich net als ik aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming zullen houden.

Om de opdracht uit te kunnen voeren, moet ik gegevens verstrekken aan bijvoorbeeld deurwaarders, rechtbanken, gerechtshoven. Deze instanties zijn automatisch verplicht zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming te houden. Met hen hoef ik dus geen verwerkersovereenkomst te sluiten. Voor het geval mijn praktijk (tijdelijk) waargenomen moet worden, heb ik een waarneemster. Zij is evenals ik advocaat en niet alleen gebonden aan het beroepsgeheim, maar ook verplicht zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming te houden.

Ik zal nooit uw persoonsgegevens zonder uw expliciete toestemming verstrekken aan derden als dit geen verband houdt met de opdracht van mijn cliënt. Verder zal ik uw gegevens niet langer bewaren dan nodig ivm de wettelijke bewaartermijnen en de voorschriften van de Orde van Advocaten.

Basenet, Split-online, Amace en ik nemen de bescherming van persoonsgegevens serieus en wij hebben dan ook passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de gegevens te beveiligen tegen verlies of verkeerde verwerking. Deze maatregelen zullen in de loop der tijd steeds worden aangepast indien nodig en indien mogelijk.

U heeft recht op inzage, rectificatie, aanvulling en verwijdering van persoonsgegevens, tenzij een wettelijke of een obligatoire verplichting daaraan in de weg staat.

Als er iets mis gaat, bijvoorbeeld een datalek, dan zal ik degene wiens gegevens het betreft zo snel mogelijk op de hoogte stellen als er een concrete kans is dat dit negatieve gevolgen zal hebben voor diens persoonlijke levenssfeer.

Aarzelt u vooral niet om contact met mij op te nemen indien u vragen of een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Prins Willemstraat 27 A
2584 HS Den Haag

+31 70 355 53 60
+31 6 41735016
schipper@advocatenkantoorschipper.nl

Top