Schipper

Algemene voorwaarden

 

1.    Advocatenkantoor Schipper is de handelsnaam waaronder mr. H.A. Schipper haar advocatenpraktijk uitoefent.

2.    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten aan Advocatenkantoor Schipper, inclusief aanvullende opdrachten of vervolgopdrachten.

3.    Niet alleen Advocatenkantoor Schipper, maar ook iedere aan Advocatenkantoor Schipper verbonden persoon kan op deze algemene voorwaarden een beroep doen. Hetzelfde geldt voor opvolgers onder algemene titel van verbonden personen, vroeger verbonden personen en de rechtsopvolgers onder algemene titel van vroeger verbonden personen.

4.    Alle opdrachten worden geacht uitsluitend aan Advocatenkantoor Schipper te zijn gegeven en door Advocatenkantoor Schipper te zijn aanvaard. Dat geldt ook indien het de bedoeling van partijen is dat een opdracht door een bepaalde aan Advocatenkantoor Schipper verbonden persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikelen 7: 404 BW en van artikel 7:407 lid 2 BW is uitgesloten.

5.    Indien zich bij de uitvoering van een opdracht een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van Advocatenkantoor Schipper leidt, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat onder de door Advocatenkantoor Schipper afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in dat geval wordt uitgekeerd, te vermeerderen met het toepasselijke eigen risico.

6.    Indien Advocatenkantoor Schipper aansprakelijk is voor schade aan personen of zaken, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat onder de algemene aansprakelijkheidsverzekering van Advocatenkantoor Schipper in dat geval wordt uitgekeerd, te vermeerderen met het toepasselijke eigen risico.

7.    Indien om welke reden dan ook geen van bovengenoemde verzekeringen aanspraak geeft op enig bedrag, dan is de aansprakelijkheid van Advocatenkantoor Schipper beperkt tot een maximum van € 5.000,=.

8.    Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart door verloop van één jaar na de aanvang van de dag, volgend op die waarop de opdrachtgever met de schade en met Advocatenkantoor Schipper als de daarvoor aansprakelijke persoon bekend is geworden.

9.    Advocatenkantoor Schipper is bevoegd om namens de opdrachtgever derden bij de uitvoering van de opdracht te betrekken. Het kan dan gaan om deurwaarders, accountants, notarissen, andere deskundigen of andere advocaten, bijvoorbeeld wegens waarneming tijdens ziekte of vakantie.

10.    Indien Advocatenkantoor Schipper een derde bij de uitvoering van een opdracht inschakelt, dan is Advocatenkantoor Schipper niet aansprakelijk voor enige fout die door deze derde mocht worden gemaakt.

11.    Indien Advocatenkantoor Schipper een derde bij de uitvoering van een opdracht inschakelt, is zij bevoegd om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van die derde mede namens de opdrachtgever te aanvaarden.

12.    De opdrachtgever vrijwaart Advocatenkantoor Schipper tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit de werkzaamheden die Advocatenkantoor Schipper voor de opdrachtgever verricht, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Advocatenkantoor Schipper.

13.    Advocatenkantoor Schipper is wettelijk verplicht de identiteit van cliënten vast te stellen en ongebruikelijke transacties onder omstandigheden bij de autoriteiten te melden. Door Advocatenkantoor Schipper een opdracht te geven, bevestigt de opdrachtgever hiermee bekend te zijn en voor zover nodig zijn toestemming te geven.

14.    Advocatenkantoor Schipper zendt de opdrachtgever bij aanvaarding van de opdracht een voorschotnota. De werkzaamheden worden aangevangen nadat de opdrachtgever de voorschotnota heeft voldaan. Het bedrag, dat de opdrachtgever als voorschot heeft betaald, wordt in mindering gebracht op de slotdeclaratie, die aan het eind van de opdracht wordt verzonden.

15.    De werkzaamheden worden in beginsel maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht met een betalingstermijn van twee weken, te rekenen vanaf de datum van de declaratie. Bij gebreke van tijdige betaling is de opdrachtgever in verzuim zonder dat een ingebrekestelling nodig is, en is Advocatenkantoor Schipper gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen. Alsdan kan Advocatenkantoor Schipper ook aanspraak maken op een vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten ter grootte van 15% van het totale bedrag dat de opdrachtgever onbetaald heeft gelaten.

16.    Als een declaratie of de voorschotnota niet binnen de betalingstermijn van twee weken wordt voldaan, kan Advocatenkantoor Schipper haar werkzaamheden opschorten, nadat zij haar opdrachtgever van haar voornemen daartoe op de hoogte heeft gesteld. Advocatenkantoor Schipper is niet aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van de werkzaamheden.

17.    Op de rechtsverhouding tussen Advocatenkantoor Schipper en haar opdrachtgevers is Nederlands recht van toepassing. Alleen de Nederlandse rechter is bevoegd in eerste instantie van enig geschil tussen Advocatenkantoor Schipper en een opdrachtgever kennis te nemen.

18.    Advocatenkantoor Schipper is gevestigd in Den Haag en is ingeschreven in het handelsregister onder nr. 61280682.

Prins Willemstraat 27 A
2584 HS Den Haag

+31 70 355 53 60
+31 6 41735016
schipper@advocatenkantoorschipper.nl

Top